Ośrodek Kultury w Czudcu

A A A  

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ośrodka Kultury w Czudcu

Ośrodek Kultury w Czudcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Kultury w Czudcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • nie wszystkie aktualności i treści wprowadzone po 23.09.2019 posiadają opisy alternatywne dla grafik
 • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywanych przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pszonka.
 • E-mail: okczudec@onet.eu
 • Telefon: 603326881

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ośrodek Kultury w Czudcu
 • Adres: Dyrektor Ośrodka Kultury w Czudcu
 • E-mail: okczudec@onet.eu
 • Telefon: 603326881

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Kultury w Czudcu
ul. Rynek 14
38-120 Czudec

 Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne A do budynku znajduje się od ul. Rynek 14. Wejście to nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Drugie wejście B do budynku znajduje się od strony budynku OSP Czudec i jest ono przygotowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma żadnych przeszkód architektonicznych, aby wejść z zewnątrz do korytarza znajdującego się w budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wewnątrz budynku znajduje się korytarz, wzdłuż którego rozmieszczone są pomieszczenia ( gospodarcze, toaleta, sala zajęć oraz pomieszczenia biurowe). Budynek jest parterowy dlatego nie posiada schodów ani windy.

Opis dostępności toalet

Przy korytarzu, w budynku znajduje się toaleta nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności parkingu

Od strony budynku OSP Czudec znajduje się parking, lecz nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Jest możliwosć wejścia z psem asystującym.

Dodatkowe informacje

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • W całym serwisie włączony jest focus, czyli domyślne oznaczenia aktywnego linka lub pola formularza. Focus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.
 • Staramy się tworzyć treści zrozumiałem oraz formatować je zgodnie z zasadami dostępności.
 • Kontrast elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5:1.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizm ułatwiający przeglądanie strony przez osoby niedowidzące, nie korzystające z technologii asystujących: zmiana rozmiaru czcionki wyświetlanej na stronie.
 • Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejzenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć widok należy skorzystać z poniższych kombinacji klawiszy:
  • Firefox, Chrome, Edge:
   • [ctrl] oraz [+] - powiększenie widoku
   • [ctrl] oraz [-] - zmniejszenie widoku
  • Opera:
   • [shift] oraz [+] - powiększenie widoku
   • [shift] oraz [+] - zmniejszenie widoku
 • W cgórnej części strony umieszczony jest mechanizm pozwalający na powiększanie/zmniejszanie rozmiaru czcionki na stronie.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM